Regulamente campanii

Regulament Valentine`s Day 2023

Regulament oficial al campaniei ”Valentine`s Day”

  1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul campaniei ”Valentine`s Day” este S.C ROZA ORO COLLECTION SRL , denumita in continuare „Organizatorul”, persoana juridica romana cu sediul social in Satu Mare ,str. Aurel Vlaicu ,nr 127, , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J30/313/2004, avand cod unic de inregistrare RO 16223947

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

1.3. Regulamentul campaniei de reduceri promotionale este intocmit si va fi facut public prin afisare pe site-ul www.rozaoro.com , precum si in toate magazinele in care se desfasoara campania.

  1. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in magazinele Roza Oro de pe teritoriul Romaniei.

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”): 05.02.2023 – 24.02.2023

  • Campania se desfasoara in magazine in perioada 05.02.2023 – 24.02.2023, conform programului fiecarui magazin.

2.3. Dupa data incheierii Campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia continuarii Campaniei.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, in toate magazinele in care se desfasoara campania.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Dreptul de participare la Campanie apartine oricarei persoane fizice avand domiciliul/resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani, precum si oricarei persoane juridice care achizitioneaza produse participante la Campanie in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil in magazinele Roza Oro.

3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, in mod expres si neechivoc, a prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectata de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a produce probe in acest sens.

  1. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Produsele implicate in Campanie: bijuteriile cu diamante si/sau bijuteriile din argint.

4.2. Produsele participante in Campanie si preturile promotionale pot diferi intre magazine.

  1. MODUL DE DESFASURARE

5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un produs online sau dintr-un magazin al Organizatorului pe perioada de desfasurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate in pagina web si in magazine.

5.2. Campania este valabila numai in limita stocului disponibil in fiecare magazin participant.

5.3. In cazul in care un produs inclus in Campanie, solicitat de catre participant, nu este disponibil in acel moment intr-unul din magazinele participante, Organizatorul il va indruma pe participant catre unul din magazinele participante, in cadrul caruia produsul inclus in Campanie solicitat de catre participant se afla pe stoc. In situatia in care stocul produselor incluse in Campanie s-a epuizat, participantul nu va putea beneficia de aceasta Campanie promotionala.

5.4. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei Campanii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament, iar persoana in cauza are dreptul sa participe la Campanie.

  1. CONDITII GENERALE

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

6.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii ca urmare a aparitiei unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror altor cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza ca urmare a aparitiei unui caz de forta majora, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, acest lucru va fi anuntat pe pe site-ul www.rozaoro.com si in magazinele Roza Oro.

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia produselor participante la Campanie din motive independente de vointa Organizatorului exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

8.2. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acesta Campanie.

8.3. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator in cadrul Campaniei, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde sau le acorda deja conform propriei politici de garantii.

8.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului la magazinul online travelfree.ro datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita participarea la Campanie in perioada de desfasurare a acesteia.

VIII. CHELTUIELI INDIRECTE

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

  1. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata propriilor taxe sau a obligatiilor financiare proprii, conform prevederilor legale in vigoare.

10.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scop comercial.

  1. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

11.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Roza Oro sau pe site-ul www.rozaoro.com

11.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la Campanie se efectueaza de catre Organizator in conformitate cu politica sa generala privind confidentialitatea disponibila pentru consultare la adresa:

https://www.rozaoro.com/terms-and-conditions/

11.3. Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, participantii au acces gratuit la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului UE 2016/679, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

  1. FORTA MAJORA

12.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

12.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror altor cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei sau pe site-ul www.rozaoro.com

XII. DISPOZITII FINALE

13.1. Legea aplicabila Campaniei este legea romana.

13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.3. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

13.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv pe www.rozaoro.com  si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

13.5. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea “Campanie promotionala”, sau la adresa de e-mail: https://www.rozaoro.com/contact-us/ in termen de maxim 2 (doua) zile de la producerea incidentului reclamat. In cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei. Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.

13.6. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor atrage raspunderea Organizatorului.

13.7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

13.8. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, clauzele anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

S.C. ROZA ORO COLLECTION SRL